085 - 792 1321 info@aldenhof.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” aangeduid iedere (rechts)persoon die met Aldenhof B.V. (“Aldenhof”) in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Aldenhof te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten. Tenzij in een specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wijst Aldenhof toepassing van eigen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Aldenhof slechts indien Aldenhof en de opdrachtgever deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Voor alle door Aldenhof uitgebrachte offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten geldt de navolgende volgorde van voorrang van documenten:
a) de aanbieding, opdracht en/of overeenkomst;
b) deze algemene voorwaarden;
1.5 In geval van tegenstrijdigheid of onvolledigheid tussen de hierboven genoemde documenten zal de rangorde zoals genoemd in artikel 1.4 worden gehanteerd.

Artikel 2 – Tot stand komen en duur van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door Aldenhof uitgebrachte aanbieding en/of offerte door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling wordt aanvaard. Een door de opdrachtgever aan Aldenhof verstrekte opdracht bindt Aldenhof pas nadat deze opdracht door Aldenhof aan de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
2.2 Het door Aldenhof uitgebrachte aanbod is gebaseerd op de daartoe door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Aldenhof mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Aldenhof en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan Aldenhof om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.
2.5 Aldenhof is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.6 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Aldenhof. Aldenhof bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen, al dan niet uit haar organisatie, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW), dat een regeling geeft voor het geval het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW alsmede artikel 7:409 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
3.2 Aldenhof zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
3.3 Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen Aldenhof haar werkzaamheden dient te verrichten, zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn door Aldenhof levert geen toerekenbare tekortkoming van Aldenhof en derhalve geen grond voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever op, noch geeft dit de opdrachtgever recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Aldenhof.

Artikel 4 – Tarieven, vergoedingen en onkosten
4.1 De tarieven van Aldenhof zijn in euro’s en exclusief BTW, reis- en verblijfkosten en andere in het kader van de overeenkomst gemaakte onkosten. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten van de verrichte werkzaamheden.
4.2 Het honorarium, zo nodig vermeerderd met onkosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.3 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de opdrachtgever gehouden om de tot aan de beëindiging reeds verschuldigde overeengekomen vergoeding (tarieven en andere in het kader van de opdracht gemaakte kosten), zo nodig vermeerderd met onkosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, aan Aldenhof te voldoen.

Artikel 5 – Betaling
5.1 De opdrachtgever dient het gehele door hem verschuldigde factuurbedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen, door middel van storting of overmaking op een door Aldenhof aangewezen bank- of girorekening.
5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op Aldenhof, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.
5.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist is. Aldenhof is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Aldenhof.
5.4 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Aldenhof worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 250,00, zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.
5.5 Aldenhof is te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever contante betaling, een voorschotbetaling, dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat de contante betaling te doen, het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Aldenhof bevoegd, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Aldenhof uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5.6 Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, of de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met Aldenhof gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, die Aldenhof naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte nakoming van de overeenkomst vereist is, aan Aldenhof te verstrekken.
6.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Aldenhof verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
6.3 Aldenhof heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van één van zijn verplichtingen jegens Aldenhof of indien Aldenhof redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever hiermee in verzuim is.
6.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 6.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 6.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Aldenhof bevoegd het extra honorarium van het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid
7.1 De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Aldenhof niet bevoegd op welke wijze dan ook de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Aldenhof openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, noch aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van (de uitvoering van) de overeenkomst, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 8– Intellectuele eigendom
8.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Aldenhof in het kader van de uitvoering van overeenkomst met de opdrachtgever worden gebruikt -waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, analyses, modellen, overzichten, adviezen e.d.- berusten uitsluitend bij Aldenhof, voor zover die rechten niet tevens aan derden toekomen.
8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, auteursrechten op verstrekte adviezen, rapporten e.d met betrekking tot hetgeen (mede) krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden tot stand is gebracht, berusten bij Aldenhof en/of haar licentiegevers.
8.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 8.1 en 8.2 bedoelde producten, al dan niet met behulp van derden, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of deze voor een ander doel te gebruiken of ter beschikking te stellen aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
8.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om auteursrechtaanduidingen, merken en/of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten te verwijderen.
8.5 Aldenhof is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun intellectuele eigendomsrechten in verband met door Aldenhof verrichte diensten, indien Aldenhof die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen die aan Aldenhof door of vanwege de opdrachtgever ter nakoming van de overeenkomst zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart de opdrachtgever Aldenhof volledig.

Artikel 9 – Privacy / verwerkingen van persoonsgegevens
9.1 In de relatie tussen Aldenhof en de opdrachtgever worden persoonsgegevens verwerkt. In die relatie is Aldenhof bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, die in opdracht van de opdrachtgever, die verantwoordelijk is voor de door hem verwerkte persoonsgegevens, handelt. Aldenhof verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever in het kader van de volgende doeleinden:
a. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b. het in contact kunnen treden met de opdrachtgever;
c. het door Aldenhof verrichten van marktonderzoek, wervings- en selectieactiviteiten, detachering en marketing ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van producten en diensten van Aldenhof en aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede het door derden verrichten van dergelijke activiteiten en het verzenden door die derden van informatie (reclame) over hun producten en diensten;
d. het waarborgen van de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van de door Aldenhof aangeboden diensten;
e. het (doen) uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot de (aspirant)
opdrachtgever;
f. het netwerkbeheer en het verkrijgen van management- en beleidsinformatie.
9.2 Aldenhof is gerechtigd de persoonsgegevens in het kader van de in het vorige lid genoemde doeleinden te verstrekken aan de aan Aldenhof gelieerde ondernemingen en aan zorgvuldig geselecteerde derden, tenzij de opdrachtgever aan Aldenhof te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben.
9.3 Aldenhof zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
9.4 Aldenhof is gerechtigd om in voorkomende gevallen haar medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikkingstellen van persoonsgegevens en/of verkeersgegevens. Voorts is Aldenhof gerechtigd om de NAW-gegevens van de opdrachtgever in voorkomende gevallen aan derden te verstrekken, indien deze derden hiertoe een gemotiveerd verzoek bij Aldenhof hebben ingediend en het naar het (voorlopige) oordeel van Aldenhof aannemelijk is dat er door de opdrachtgever inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van deze derden en/of anderszins onrechtmatig jegens deze derden is gehandeld.
9.5 De opdrachtgever kan Aldenhof verzoeken om hem mee te delen welke persoonsgegevens van de opdrachtgever door Aldenhof worden verwerkt. In dat geval zal Aldenhof de opdrachtgever daarover binnen vier (4) weken informeren. Als de betreffende gegevens feitelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn, zal Aldenhof – voor
zover zij daartoe redelijkerwijs gehouden is – die gegevens op verzoek van de opdrachtgever corrigeren.

Artikel 10 – Klachten
10.1 De opdrachtgever dient na realisatie van de verrichte diensten te controleren of de verrichte diensten met de opdracht overeenstemmen.
10.2 Klachten over de door Aldenhof verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient de opdrachtgever schriftelijk aan Aldenhof kenbaar te maken binnen 1 jaar na ontvangst van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Aldenhof terzake vervalt. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
10.3 De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in artikel 10.2 bedoeld.
10.4 Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van Aldenhof gegrond is, zal Aldenhof naar eigen keuze, hetzij het factuurbedrag aanpassen, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde facturen restitueren zonder verder de overeenkomst na te komen, hetzij de betreffende werkzaamheden verbeteren dan wel opnieuw verrichten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid van Aldenhof leidt, zal die aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de verrichte diensten waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben. De in totaal door Aldenhof te vergoeden schade bedraagt, behoudens opzet of grove schuld, nimmer meer dan het bedrag of de bedragen waarop de door Aldenhof gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Aldenhof onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
11.2 Voor zover (rechts)personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Aldenhof gegeven opdrachten de bevoegdheid van Aldenhof in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Aldenhof voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde (rechts)personen is uitgesloten, tenzij de hieruit voortvloeiende schade mede is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aldenhof.
11.3 Aldenhof is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 6.1 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 6.2 instaat, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aldenhof.
11.4 Aldenhof is nimmer, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, materialen of software van derden en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook.
11.5 Verstrekte opdrachten worden door Aldenhof uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Aldenhof voor aanspraken van derden terzake van schade welke verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden, indien en voor zover deze het gevolg is van feiten en omstandigheden op grond waarvan Aldenhof krachtens het bepaald in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 12 – Overmacht
12.1 Aldenhof is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stroomstoring, uitval van Internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, computervirussen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, een niet toerekenbare tekortkoming van door Aldenhof ingeschakelde derden of toeleveranciers, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, uitval van machines alsmede iedere andere omstandigheden die buiten de macht van Aldenhof liggen.
12.2 Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de onderhavige overeenkomst(en) te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de betrokken partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling doen.

Artikel 13 – Opzegging/ontbinding
13.1 De opdracht eindigt doordat het voltooid is of, indien er sprake is van een opdracht voor onbepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 4 lid 3 van toepassing.
13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
13.3 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling aan de opdrachtgever is verleend, schuldsanering van de opdrachtgever is uitgesproken, het bedrijf van de opdrachtgever wordt gestaakt of geliquideerd, of de opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is Aldenhof gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
13.4 Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande lid heeft Aldenhof tevens het recht op vergoeding door de opdrachtgever van door hem geleden schade, kosten, rente en dergelijke.

Artikel 14 – Conversie
14.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de
bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 15 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
15.1 Op aanbiedingen van Aldenhof en de overeenkomst(en) tussen Aldenhof en de opdrachtgever, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze rechtsverhouding en de verbintenissen die daaraan gerelateerd zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank. Hetgeen hiervoor is bepaald laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om geschillen te laten beslechten door middel van mediation, bindend advies of arbitrage.

Algemene voorwaarden Aldenhof BV 05-2019.pdf